Roberto Reis &
Natalia Lavandeira

Performing on Sunday, 7th may 2023

Natalia Lavandeira & Roberto Reis classic, vigorous, elegant, intense they bring us their unique style to Lyon Tango Festival.

Tickets
Limited places